Vadehavet

Vadehavet
Isen smelter over Danmark - Vadehavets dannelse.
I Weichselistiden for 60 - 12 tusind år siden lå isen tungt over Danmark, undtagen over det sydvestlige Jylland. Weichselistiden var den sidste af mange istider.
Da isen efterhånden smeltede over resten af Danmark løb store smeltevandsfloder mod vest, ud over Vest - og Sønderjylland. Tæt ved isranden var strømmen i floderne meget stærk, så selv store sten blev revet med af strømmen. Jo længere væk fra isranden floderne løb, jo mere forgrenede de sig, og jo svagere blev strømmen. De tungeste sten blev først aflejret. Senere faldt grus, sand og mudder til bunds.
Alt smeltevandsmaterialet dannede efterhånden nye lavtliggende områder i den del af Danmark, som nu er Sydvestjylland og Vadehavet.
Tidevandet
Hele Vadehavsområdet er stærkt påvirket af tidevandet, der igen er påvirket af månens tiltrækningskraft. Tiltrækningskraften giver tidevandet en regelmæssig periode på 6 1/4 time mellem højvande og lavvande. Vejret indvirker også på tidevandet. Vind fra vest presser vand ind mod Vadehavskysten og forstærker højvandets effekt med op til 4 meter ved orkan.
Almindeligvis er forskellen på højvande og lavvande ved Ho Bugt ca. 1 1/2 meter.
Marskdannelsen
Tidevandet fører sand og organisk materiale med sig ind til de lavlandede områder, vaderne, som oversvømmes af og til. På de områder, hvor planter har kunnet slå rod, står vandet så stille, at materialer, der bliver ført med vandet, kan synke til bunds.
Jo flere planter, der vokser i et område, jo mere materiale bliver bundfældet, og dermed vokser landet, og der dannes marsk. Ved Rømø vokser landet med op til en decimeter om året, så det er store mængder af sand og organisk materiale, der kan føres med tidevandet.
Nogle steder graves grøfter i kanten af specielle slikgårde, der er hegnet ind med risknipper, så vandet nemmere løber af vaden, og slik kan bundfældes. Landet vokser dermed hurtigere. Denne teknik kaldes grøbling og man kan nogle steder tydeligt se, at det nydannede land er ruflet som et vaskebrædt, eftersom de gamle grøfter, ikke vokser så hurtigt som de omgivende "marker".
Når marsken er så høj, at den ikke længere oversvømmes, vokser den ikke mere. Hvis man laver et spadestik i marskjorden, kan man tydeligt se, hvor sandbunden når til, og hvor meget tilført materiale, der er lagt ovenpå gennem årene. Det tilførte materiale, klægen, er nemlig helt mørk, i modsætning til den lyse sandbund.
Planterne
Planterne, der indvandrer på vaderne er helt specielt tilpassede det ekstreme miljø. De skal ikke alene kunne tåle skiftevis at være vanddækkede og tørlagte. De skal også kunne tåle skiftende saliniteter.
Havvandet ved Vadehavet har et saltindhold på mellem 25 og 35 promille, men på områder, der ikke konstant er oversvømmede, vil noget af vandet fordampe og efterlade saltet i jorden. Derved bliver saliniteten meget højere. På områder, der sjældent oversvømmes vil det meste salt blive skyllet væk med regnvandet, så her vil saliniteten være lavere end i havvandet.
Det er derfor kun få tilpassede arter, der kan tåle at leve i sådan et miljø. Længere oppe i marsken bliver miljøet mere konstant, og her kan andre planter begynde at indvandre og fortrænge de ekstremt salttålende arter.
Det kan derfor tydeligt ses i marsken, at forskellige plantesamfund efterhånden afløser hinanden på strækningen fra den vanddækkede flade og ind mod land.
Nogle planter har særlig betydning for indvinding af havbund og kystsikring. Kveller, spartina og annelgræs vokser ud på vaderne i slikgårdene. De specielle planter, der bruges til landvinding kan tåle saltvandet og de holder på det slik, der skylles ind ved højvande, så slikgårdene efterhånden bliver tørlagt.
Dyrene
Ligesom hos planterne er det kun få dyrearter, der kan tåle skiftevis at være vanddækket og tørlagt. Dyrene i Vadehavet er derfor nødt til at være godt tilpassede miljøet, eller også må de nøjes med at opholde sig på vaderne, når

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Vadehavet — Sp Vãdehavetas Ap Vadehavet L Šiaurės j. įl., Danija …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Vadehavet — Va|de|ha|vet Va|de|ha|vet …   Dansk ordbog

  • Hotel Vadehavet — (Рёмё Киркебю,Дания) Категория отеля: Адрес: Havnebyvej 119, 6792 Рёмё Киркебю, Дан …   Каталог отелей

  • List of national parks of Denmark — As of October, 2011, there are three national parks in Denmark, another one in Greenland, which is part of the Kingdom of Denmark. Greenland has its own National Park since 1974. It stretches over the northern three fifths of Greenland s east… …   Wikipedia

  • Mar de Frisia — (Wattenmeer Waddenzee Waadsee Vadehavet) Atardecer sobre Schiermonnikoog en el mar de Frisia Ubicación geográfica …   Wikipedia Español

  • Blåmusling — Blåmuslingen kan blive ca. 10 cm lang, men de fleste er mindre. Nogle kalder dem pælemusling. Der lever mange på lavt vand ved Vadehavet. De samler sig i banker. Der kan være 12.000 på en m2 ved Vadehavet, hvor der er rigtig mange alger,… …   Danske encyklopædi

  • Slikgård — Ved Vadehavet sker landindvindingen blandt andet ved hjælp af slikgårde. Store firkantede områder på vaderne indhegnes med risknipper. På den måde bliver vandbevægelsen dæmpet nok til at det meste af det tilførte materiale, der kommer ind med… …   Danske encyklopædi

  • Wadden Sea — The Wadden Sea ( da. Vadehavet, nl. Waddenzee, de. Wattenmeer, Low German: Wattensee , West Frisian: Waadsee ) is the name for a body of water and its associated coastal wetlands lying between a section of the coast of northwestern continental… …   Wikipedia

  • Dutch exonyms — Below is list of Dutch language exonyms for places in non Dutch speaking areas of Europe Contents 1 Links to more extensive lists 1.1 Belgium (België) …   Wikipedia

  • Liste dänischer Exonyme für deutsche Toponyme — Diese Liste enthält die dänischen Bezeichnungen für Orte mit deutscher Amtssprache. Dies sind fast ausschließlich Wohnplätze und Naturräumlichkeiten in Südschleswig. Kaum noch gebräuchliche historische Namen sind kursiv gesetzt. Im dänischen… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”